เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การวิจัยทางการศึกษา (Educational Research) (หมู่เรียน ค.5718ข) จันทร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความหมาย ความมุ่งหมายของการวิจัย ประโยชน์ของการวิจัย การค้นคว้า การศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ขั้นตอนการวิจัย รูปแบบของการวิจัย การออกแบบการวิจัย การเลือกปัญหา การกำหนดจุดมุ่งหมาย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การหาคุณภาพของเครื่องมือ สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยในชั้นเรียน การฝึกปฏิบัติการวิจัย การนำเสนอผลงานวิจัย การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา การเขียนเค้าโครงการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย