เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่ม KG02

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

การกำเนิดโลก กำเนิดสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม มลพิษสิ่งแวดล้อมต่อคุณภาพชีวิต วิถีชีวิตกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น กลไกในการจัดการทัรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายและการจัดการความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน