เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สัมมนาการบัญชีการเงิน Seminar in Financial Accounting (212-024)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ขั้นตอนการศึกษานิสิตต้อง

1. เข้าชั้นเรียนในคาบบรรยายทุกคลาส

2. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและนำแสดงความรู้ความสามารถถ่ายทอดความรู้หน้าคลาส

3. ฝึกปฏิบัติโดยใช้ใช้การจำลองสถานการณ์ "โครงงานสัมมนาการบัญชีการเงิน"

เอกสารและข้อมูล

1.โครงงานสัมมนาการบัญชีการเงิน

2. หนังสือวิชาบัญชีทุกวิชาที่เคยเรียนผ่านมาแล้ว

3. มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่เกี่ยวข้อง

แหล่งเอกสารและข้อมูล

1. เว็บไซด์สภาวิชาชีพ

2. เว็บไซด์กรมสรรพากร

3. เว็บไซด์กรมพัฒนาธุรกิจ