สัมมนาการบัญชีการเงิน Seminar in Financial Accounting (212-024)
ผู้สอน

กานณภา ทองเกิด

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
สัมมนาการบัญชีการเงิน Seminar in Financial Accounting (212-024)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23028

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

คำอธิบายชั้นเรียน

ขั้นตอนการศึกษานิสิตต้อง

1. เข้าชั้นเรียนในคาบบรรยายทุกคลาส

2. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและนำแสดงความรู้ความสามารถถ่ายทอดความรู้หน้าคลาส

3. ฝึกปฏิบัติโดยใช้ใช้การจำลองสถานการณ์ "โครงงานสัมมนาการบัญชีการเงิน"

เอกสารและข้อมูล

1.โครงงานสัมมนาการบัญชีการเงิน

2. หนังสือวิชาบัญชีทุกวิชาที่เคยเรียนผ่านมาแล้ว

3. มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่เกี่ยวข้อง

แหล่งเอกสารและข้อมูล

1. เว็บไซด์สภาวิชาชีพ

2. เว็บไซด์กรมสรรพากร

3. เว็บไซด์กรมพัฒนาธุรกิจClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.