6/3

คำอธิบายชั้นเรียน

cheeky ห้องเรียนสำหรับนักเรียนชั้น ม.6/3 รายวิชา เคมี4 ว33221