5/8การสร้างสื่อประสม

คำอธิบายชั้นเรียน

การสร้างสื่อประสมโดยการใช้โปรแกรม Ulead10