เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วท 6001315 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์(อังคาร-เช้า-2-2559-ปกติ)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาปัญหา หรือความก้าวหน้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในงานเฉพาะเรื่องเช่น ข้อสนเทศและข้อมูล ซอฟต์แวร์ ทฤษฎีและการคำนวณ ระเบียบวิธีการ การประยุกต์