ระบบสารสนเทศในงานอาชีพ

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม