ระบบสารสนเทศในงานอาชีพ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

นักเรียนประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม