เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

COMP111 ระบบปฏิบัติการ (Operating System)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายรายวิชา

ความหมายและวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการบทบาหน้าที่ของระบบปฏิบัติการ การจ่ายงานหรือจัดสรรหน่วยประมวลผลการบริหารและการจัดการหน่วยความจำ การจัดคิวงานและการจัดสรรทรัพยากร การจัดการรับข้อมูลและการแสดงผลระบบแฟ้ม การควบคุมการคืนสู่สภาพเดิม

จุดประสงค์รายวิชา

 • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์(Computer system)
 • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ (Operating System)
 • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการจัดการโปรเซส (Process)
 • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับเทรด (Threads)
 • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการจัดการหน่วยความจำ (Memory)
 • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการจัดเวลาซีพียู (CPU Scheduling)
 • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับระบบรับ และแสดงผล (Input/Output systems)
 • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการจัดการแฟ้มข้อมูล (File)
 • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับระบบกระจาย ( Distributed system )
 • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการจัดการอุปกรณ์ต่าง ๆ (Resource)
 • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และระบบความปลอดภัย (Protection and security)
 • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และสามารถใช้งานคำสั่งของระบบปฏิบัติการ UNIX Windows
 • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และสามารถใช้ระบบปฏิบัติการได้อย่างเหมาะสมและมีคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

วิธีสอนและกิจกรรม

บรรยาย ถาม-ตอบ อภิปราย ความร่วมมือ ศึกษาจากบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ แบบฝึกหัด ฝึกปฏิบัติ ทดสอบรายงาน