เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 402 ฟิสิกส์ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

enlightened คำอธิบายรายวิชา วิชาฟิสิกส์ 1 enlightened

ศึกษา ทดลอง วิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริมาณทางฟิสิกส์ ระบบหน่วยระหว่างชาติ การวัดและความไม่แน่นอนของการวัด การแปลความหมายของกราฟ  ปริมาณเวกเตอร์ , สเกลาร์ การหาเวกเตอร์ลัพธ์  การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติด้วยความเร่งคงที่และความเร่งไม่คงที่ การเคลื่อนที่โดยเสรีภายใต้แรงโน้มถ่วงได้ การเคลื่อนที่สัมพัทธ์ มโนมติของแรง มวล กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎแรงดึงดูดระหว่างมวล สภาพสมดุลของแรง แรงเสียดทาน โมเมนต์ของแรง ศูนย์กลางมวลและศูนย์ถ่วงความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงานจลน์ พลังงานศักย์และกฎการอนุรักษ์พลังงาน กำลัง โมเมนตัมและการชน การเคลื่อนที่ของวัตถุในสองมิติเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย และการเคลื่อนที่แบบหมุน

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล  บันทึก  จัดกลุ่มข้อมูล และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้   ความคิด   ความเข้าใจ  สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้   มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม