เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Processing Engineering Lab

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เป็นวิชาบังคับระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร