เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2-2016_SIM0308_English in Industrial management

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการสืบค้นในงานด้านการจัดการอุตสาหกรรม โดยมุ่งพัฒนาและฝึกฝนทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสนทนากับนายจ้างหรือลูกจ้างจากต่างประเทศ รวมถึงธุรกิจการจัดการที่เกี่ยวข้อง เช่น บทความทางวิชาการ ข้อมูลทางด้านเทคนิค คู่มือการติดตั้งและการใช้งานวัสดุหรืออุปกรณ์ ฝึกการบรรยายนำเสนอผลงาน