เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาคอมพิวเตอร์สำหรับมัธยมศึกษาตอนต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Rungsimun Wrangsud

โรงเรียนบ้านคลองแคว

การจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา