เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

928-353 ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการจัดการลูกค้าสัมพันธ์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แนวคิดและเป้าหมายของระบบสารสนเทศทางการตลาดและการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การพัฒนาระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์จากข้อมูลการตลาดและการขาย สารสนเทศเพื่อความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ทางการตลาด การใช้ระบบสารสนเทศในการบริการลูกค้า ทดลองสร้างระบบสารสนเทศทางการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์อย่างง่าย ซอฟต์แวร์ทางการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์

The concept and goal of marketing information system and customer relationship management, developing customer relationship administrative systems from marketing and selling data, information technology for competitive marketing strategy, using the information system for customer services, creating marketing information system and customer relation