เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

จิตวิทยาการจูงใจผู้เรียนในยุค 4.0

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ผศ.ดร. ผศ.ดร.ประภาส ณ พิกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

สำหรับผู้เข้าอบรม