homeEnglish M.3/4
person
English M.3/4

ผู้สอน
นาย ธเนศ เจริญทรัพย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
English M.3/4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2327

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยค และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยค ขนบธรรมเนียม ประเพณี ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและของไทย การใช้ภาษา น้ำเสียง กริยาท่าทางที่สุภาพ เหมาะสมตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ฝึกทักษะการอ่านออกเสียงข้อความและข่าว ฝึกทักษะการฟังและการอ่านสื่อประเภทต่างๆเพื่อปฏิบัติตามคำขอร้อง คำแนะนำ ระบุหัวข้อเรื่อง บอกรายละเอียดสนับสนุนและใจความสำคัญของเรื่อง ฝึกทักษะการพูดและการเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับข่าวและสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน ขอร้องและให้คำแนะนำ แสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธ ให้ความช่วยเหลือ ขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย อภิปราย และแสดงความคิดเห็นข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ ข่าวและเหตุการณ์ เรื่องและประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม บรรยาย สรุปใจความสำคัญและวิเคราะห์ข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม ทางสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของชุมชนและท้องถิ่น ฝึกทักษะการจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การบูรณาการเนื้อหากับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น วิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ วิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร วิธีการสอนที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด การทำงานเป็นทีม การใช้สถานการณ์จริงและสถานการณ์จำลอง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่าง นันทนาการ สุขภาพ สวัสดิการ การซื้อ-ขาย สมฟ้าอากาศ การศึกษา อาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ ภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเศรษฐกิจพอเพียง เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนภาษาอังกฤษและสามารถนำความรู้และทักษะเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพตามหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงได้ในอนาคต


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)