เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

431-312 Ethnicity in Southeast Asia

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ลักษณะทางวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจของกลุ่มชาติพันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัญหาความขัดแย้งและการปรับตัวในประเทศต่าง ๆ เช่น ประเทศอินโดเนเซีย มาเลเซีย บรูไน สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ บรูไน ลาว เวียดนาม กัมพูชา และพม่า รวมทั้งเสริมด้วยวัฒนธรรม สังคมของชาวมลายูในประเทศพม่าและชาวมลายูโพ้นทะเลในประเทศมาดากัสการ์, อัฟริกาใต้, ศรีลังกา, เกาะโคโคส และออสเตรเลียตะวันตก, สุรีนาม และอื่นๆ