เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2/2559 412-112 Basic Chinese II

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชาบังคับก่อน 412-111 ภาษาจีนชั้นต้น 1 หรือได้รับอนุญาตจากแผนกวิชา

รูปประโยคพื้นฐาน เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว และที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนเบื้องต้น เรียนรู้ตัวอักษรจีนประมาณ 700 ตัว

Prerequisite: 412-111 Basic Chinese I or by permission of the Chinese Section

Basic sentence patterns; acquisition of vocabularies referring to entities in the immediate environment and those often used in daily life; practices of listening, speaking, reading and writing skill; additional 700 Chinese characters acquired