เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Social Welfare and Human Security (444-217)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

แนวคิด ทฤษฎี สวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ องค์ประกอบ หลักการ กลไกและบทบาท ระบบการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต