เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

HM.5318 INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT IN HOSPITALITY INDUSTRY AND TOURISM

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายรายวิชา

หลักการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการนำมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ศึกษาบทบาทเชิงกลยุทธ์ของระบบสารสนเทศ การประเมินผลการใช้เทคโนโลยี ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว อภิปรายและกรณีการ จัดการด้านสารสนเทศขององค์กรท่องเที่ยว