เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาการพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์ 1 หน่วยที่ 2และหน่วยที่ 3 (อ.อารียา) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2/2559

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แนวคิด ทฤษฎี และหลักฐานเชิงประจักษ์ในเรื่องการปฏิสนธิ และการเจริญเติบโตพัฒนาการของทารกในครรภ์ การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตสังคมของหญิงตั้งครรภ์และการวินิจฉัยการตั้งครรภ์ รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ ข้อมูลความรู้ที่เป็นพื้นฐานการดูแล มารดา ทารกและครอบครัว