เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

414415-การพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ค้นคว้า ทฤษฎี เอกสาร ผลงานวิจัยทางการศึกษา ประเด็นสำคัญในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ การสร้างอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนทางด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา พร้อมทั้งการทดสอบภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่กำหนดโดยโปรแกรมวิชา