เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ศท 0302 สังคมไทยกับการพัฒนา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ยูสุฟ หลีสหัด

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี (หน่วยจัดการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาลบ้านตะลุบัน อำเภอ สายบุรี)

ศึกษาเรียนรู้ถึงสภาพปัจจุบัน อนาคตของระบบการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบ การสังเคราะห์ แนวทางแก้ไขปัญหาและการป้องกัน และแนวทางการพัฒนา ลักษณะโครงสร้างทางสังคมไทยและสังคหลังสมัยไม่ (Post Modern)