เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013

เกี่ยวกับชั้นเรียน

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 จัดทำขึ้น เพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเนื้อหาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยผู้จัดทำได้รวบรวมเนื้อหาจากประสบการณ์ในการเรียนการสอนมาบูรณาการให้เป็นบทเรียนที่มีความสมบูรณ์ เข้าใจง่าย เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง