ผู้สอน
นายดนัย อ่อนคำ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ฟิสิกส์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23448

สถานศึกษา

โรงเรียนหนองโดนวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาวิเคราะห์ปริมาณทางกายภาพหน่วยเอสไอ ปริมาณเวกเตอร์ปริมาณสเกลาร์ ความเร็วสัมพัทธ์ การเคลื่อนที่ของอนุภาคหรือวัตถุในสนามโน้มถ่วงการกระจัด ความเร็ว ความเร่งคำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ของการเคลื่อนที่ในแนวตรง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไตล์ แรงโน้มถ่วงแรงดึงดูดระหว่างมวลสมดุลของแรง ศูนย์ถ่วง ศูนย์กลางมวล ทอร์ก การเคลื่อนที่ในแนวตรงงาน พลังงาน พลังงานศักย์โน้มถ่วงพลังงานศักย์ยืดหยุ่น พลังงานจลน์กฎการอนุรักษ์พลังงาน โมเมนตัมกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมการชนแบบยืดหยุ่นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นการระเบิด

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์การสืบเสาะหาความรู้การสำรวจตรวจสอบการสืบค้นข้อมูลและการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ความคิดความเข้าใจสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้มีความสามารถในการตัดสินใจนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันมีจิตวิทยาศาสตร์จริยธรรมคุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม