เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ฟิสิกส์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นายดนัย อ่อนคำ

โรงเรียนหนองโดนวิทยา

ศึกษาวิเคราะห์ปริมาณทางกายภาพหน่วยเอสไอ ปริมาณเวกเตอร์ปริมาณสเกลาร์ ความเร็วสัมพัทธ์ การเคลื่อนที่ของอนุภาคหรือวัตถุในสนามโน้มถ่วงการกระจัด ความเร็ว ความเร่งคำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ของการเคลื่อนที่ในแนวตรง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไตล์ แรงโน้มถ่วงแรงดึงดูดระหว่างมวลสมดุลของแรง ศูนย์ถ่วง ศูนย์กลางมวล ทอร์ก การเคลื่อนที่ในแนวตรงงาน พลังงาน พลังงานศักย์โน้มถ่วงพลังงานศักย์ยืดหยุ่น พลังงานจลน์กฎการอนุรักษ์พลังงาน โมเมนตัมกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมการชนแบบยืดหยุ่นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นการระเบิด

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์การสืบเสาะหาความรู้การสำรวจตรวจสอบการสืบค้นข้อมูลและการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ความคิดความเข้าใจสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้มีความสามารถในการตัดสินใจนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันมีจิตวิทยาศาสตร์จริยธรรมคุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม