เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ตัวเรา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ภทรชนก หนูช่างสิงห์

โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี

เด็กๆได้ทราบถึงสิ่งที่อยู่ในร่างกาย เช่น ตา หู จมูก ปากฯลฯและ บุคคลที่อยู่รอบตัว คือครอบครัว พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา