การศึกษาและความเป็นครูไทย(1011106)

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมาย ความมุ่งหมายของการศึกษา ประวัติความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย ปรัชญาแนวคิดทฤษฏีการศึกษา แผนการศึกษาและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ความสำคัญของวิชาชีพครูและบทบาทหน้าที่ภาระงานของครู พัฒนาการของวิช่าชีพครู การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู การพัฒนาบุคลิกภาพและคุณลักษณะของครูที่ดี การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้นำทางวิชาการ เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู บทบาทของการศึกษาและครูในการสร้างสันติภาพและสันติสุขในสังคมไทย สังคมโลก