homeการศึกษาและความเป็นครูไทย(1011106)
person
การศึกษาและความเป็นครูไทย(1011106)

ผู้สอน
อาจารย์ ดร. พิมผกา ธรรมสิทธิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การศึกษาและความเป็นครูไทย(1011106)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2345

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ความหมาย ความมุ่งหมายของการศึกษา ประวัติความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย ปรัชญาแนวคิดทฤษฏีการศึกษา แผนการศึกษาและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ความสำคัญของวิชาชีพครูและบทบาทหน้าที่ภาระงานของครู พัฒนาการของวิช่าชีพครู การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู การพัฒนาบุคลิกภาพและคุณลักษณะของครูที่ดี การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้นำทางวิชาการ เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู บทบาทของการศึกษาและครูในการสร้างสันติภาพและสันติสุขในสังคมไทย สังคมโลก 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)