homeการศึกษาและความเป็นครูไทย(1011106)
personperson_add
การศึกษาและความเป็นครูไทย(1011106)

ผู้สอน
person
อาจารย์ ดร. พิมผกา ธรรมสิทธิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การศึกษาและความเป็นครูไทย(1011106)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2345

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมาย ความมุ่งหมายของการศึกษา ประวัติความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย ปรัชญาแนวคิดทฤษฏีการศึกษา แผนการศึกษาและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ความสำคัญของวิชาชีพครูและบทบาทหน้าที่ภาระงานของครู พัฒนาการของวิช่าชีพครู การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู การพัฒนาบุคลิกภาพและคุณลักษณะของครูที่ดี การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้นำทางวิชาการ เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู บทบาทของการศึกษาและครูในการสร้างสันติภาพและสันติสุขในสังคมไทย สังคมโลก 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)