เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

123

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วรวัฒน์ ดาปาน

โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รายวิชาฟิสิกส์ 1 (ว30101) ม.4 เทอม 1

เรื่องที่เรียน

- บทที่ 1 เรื่อง บทนำ

- บทที่ 2 เรื่อง การเคลื่อนที่แนวราบ

- บทที่ 3 เรื่อง แรงมวลการเคลื่อนที่

- บทที่ 4 เรื่อง การเคลื่อนที่แบต่างๆ