โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานอาชีพ(โลจิสติกส์)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง