โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานอาชีพ(โลจิสติกส์)

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง