homeโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานอาชีพ(โลจิสติกส์)
personperson_add
โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานอาชีพ(โลจิสติกส์)

ผู้สอน
นัฏยา ลิ้มไพบูลย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานอาชีพ(โลจิสติกส์)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2366

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)