เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

425-224 Pre-Modern Southeast Asia 2/2559 อ.ภมรี

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สำหรับชั้นเรียนวิชา 425-224 Pre-Modern Southeast Asia ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

เน้นการศึกษาประวัติศาสตร์ยุคก่อนสมัยใหม่ในดินแดนพม่า