ผู้สอน
onanong cheablam
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวานซืน

ชื่อชั้นเรียน

TOI-334 การวางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 3/2560


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23669

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการและขั้นตอนการวางแผนเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว การประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทต่างๆ โครงสร้างและตัวชี้นำพื้นฐานสำหรับการวางแผนด้านการท่องเที่ยวในระดับชุมชนหรือระดับภูมิภาค การกำหนดขีดความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยว บทบาทและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ปัญหาและแนวทางแก้ไข และการศึกษาดูงานนอกสถานที่

Principles and processes of planning and its significance in tourism development; assessing potential of tourist destinations; development of various types of destinations; determination of carrying capacity of destinations; roles and cooperation of relevant governmental and private organizations in developing destinations; problems and problem solving on tourist destination planning and development;and a field trip.