เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

TOI-334 การวางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 3/2560

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักการและขั้นตอนการวางแผนเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว การประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทต่างๆ โครงสร้างและตัวชี้นำพื้นฐานสำหรับการวางแผนด้านการท่องเที่ยวในระดับชุมชนหรือระดับภูมิภาค การกำหนดขีดความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยว บทบาทและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ปัญหาและแนวทางแก้ไข และการศึกษาดูงานนอกสถานที่

Principles and processes of planning and its significance in tourism development; assessing potential of tourist destinations; development of various types of destinations; determination of carrying capacity of destinations; roles and cooperation of relevant governmental and private organizations in developing destinations; problems and problem solving on tourist destination planning and development;and a field trip.