คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพบช.2/1

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับ นักเรียน ที่เรียน รายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีะ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 2/1 บัญชี