เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพบช.2/1

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

สำหรับ นักเรียน ที่เรียน รายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีะ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 2/1 บัญชี