homeคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพบช.2/1
personperson_add
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพบช.2/1

ผู้สอน
นัฏยา ลิ้มไพบูลย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพบช.2/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2367

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับ นักเรียน ที่เรียน รายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีะ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 2/1 บัญชี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)