นวัฒกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา

พงษ์พันธ์ ศรีพระบุตร

สพล วิทยาเขตอุดรธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความหมาย ประเภทของสื่อ การผลิตสื่อและนวัฒกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา