เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (1/2560)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ง 31101 การงานและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย สืบค้น ปฏิบัติ เกี่ยวกับศึกษาและทำความเข้าใจหลักการทำงานและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ เพื่อจะได้

เลือกใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ได้เหมาะสมกับงานและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานและนำเสนอชิ้นงาน โดยใช้กระบวนการสืบค้น กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา และกระบวนการปฏิบัติ

เพื่อให้ผู้เรียนเกิด ความรู้ ความเข้าใจ ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานจากจินตนาการ และเจตคติที่ดีต่อการเลือกใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร เห็นความสำคัญ ตระหนักถึงผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน อย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม ใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัด มีค่านิยมและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกันอย่างมีความสุข