ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (1/2560)


ผู้สอน
นันธยา พึ่งประยูร
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 7 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (1/2560)

รหัสวิชา
23739

สถานศึกษา
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

ง 31101 การงานและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย สืบค้น ปฏิบัติ เกี่ยวกับศึกษาและทำความเข้าใจหลักการทำงานและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ เพื่อจะได้

เลือกใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ได้เหมาะสมกับงานและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานและนำเสนอชิ้นงาน โดยใช้กระบวนการสืบค้น กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา และกระบวนการปฏิบัติ

เพื่อให้ผู้เรียนเกิด ความรู้ ความเข้าใจ ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานจากจินตนาการ และเจตคติที่ดีต่อการเลือกใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร เห็นความสำคัญ ตระหนักถึงผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน อย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม ใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัด มีค่านิยมและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกันอย่างมีความสุข

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books