ว 13101 วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.3/2
ผู้สอน

ศุภนารี ไทรงาม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ว 13101 วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.3/2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23743

สถานศึกษา
โรงเรียนธิดานุเคราะห์

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นวิชาที่ศึกษาวิเคราะห์ ( ตั้งคำถาม วางแผน สืบค้น และรวบรวมข้อมูล ทดลอง นำเสนอ) ความแตกต่างของสัตว์ในเรื่องสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของสัตว์ รูปร่างลักษณะของสัตว์ พฤติกรรมของสัตว์ กลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลัง การเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวและออกลูกเป็นไข่ เปรียบเทียบและระบุลักษณะที่คล้ายคลึงกันของพ่อแม่กับลูก และอธิบายลักษณะที่คล้ายคลึงกันของพ่อแม่กับลูกว่าเป็นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ระบบนิเวศน้ำจืดซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศน้ำจืดอันเกิดจากธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สภาพอากาศต่างๆ การวัดสภาพอากาศ การเกิดฤดู ไอน้ำในอากาศ น้ำค้าง หมอก เมฆ วัฏจักรของน้ำ อากาศรอบตัวเรา สมบัติของอากาศ การเคลื่อนที่ของอากาศ มลพิษทางอากาศ สาเหตุที่ทำให้อากาศเป็นพิษ ผลเสียจากอากาศเป็นพิษ วิธีป้องกันอากาศเป็นพิษ แรงกับการเคลื่อนที่ ความหมายของแรง แรงแม่เหล็ก แรงโน้มถ่วง แรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ พลังงานไฟฟ้า แหล่งพลังงานที่สำคัญในการผลิตพลังงานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ การเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปอื่น การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.