เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

อ 11101 ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (1/2560)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานรหัสวิชา 11101ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1เวลา 40 ชั่วโมง

เข้าใจ คำสั่งในห้องเรียน ระบุตัวอักษรภาษาอังกฤษ (letter names) เสียงอักษรภาษาอังกฤษ (letter sounds) สะกดคำถูกต้องตามหลักการอ่าน อ่านออกเสียงในระดับคำ (stress) ประโยค (intonation) ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือกภาพ คำ กลุ่มคำ บทอ่าน นิทานง่าย ๆที่มีภาพประกอบตรงตามความหมายที่ฟัง สนทนาสื่อสารโต้ตอบด้วยภาษาง่ายๆ สั้นๆ เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความต้องการของตน

ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อสื่อความเกี่ยวกับ ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่มและนันทนาการ ภายในวงคำศัพท์ประมาณ 150-200 คำ (คำศัพท์ทิ่ป็นรูปธรรม) พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคลใกล้ตัว เรื่องใกล้ตัว เข้าใจความแตกต่าง ระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทย เข้าใจคำ กลุ่มคำที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ออกเสียง สระ กลุ่มคำ และประโยคคำถาม คำตอบง่าย ๆได้ถูกต้องตามหลักภาษา เข้าใจภาษาท่าทาง การสื่อสารของเจ้าของภาษา ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาลสำคัญและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความเหมาะสม แสวงหาความรู้ ความเพลิดเพลินจากภาษาอังกฤษ ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว มีเจตคติที่ดี เห็นประโยชน์และคุณค่าในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

1. 1 .1/1 .1/2 .1/3 .1/4 1. 2 .1/1 . 1 /2 .1/3 .1/4 1. 3 .1 /1 2. 1 .1/1. 1/2 .1/3 2. 2 .1/1 3. 1 .1/1 4. 1 .1/1 4. 2 .1/1

รวม16 ตัวชี้วัด