เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

TH14101 Thai P.4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สาระสำคัญ

การเขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำอย่างถูกต้อง การคัดลายมือตามรูปแบบ การพูดสรุปความจากการฟังและดู รวมทั้งมีมารยาทในการฟังและดู ช่วยให้การสื่อสารสัมฤทธิ์ผล

สาระการเรียนรู้

1. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย

2. การจับใจความและการพูดแสดงความรู้ ความคิดในเรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่างๆ เช่น สื่ออิเล็กทรอนิกส์

3. มารยาทในการฟัง การดู และการพูด

4. คำในแม่ ก กา

5. มาตราตัวสะกด