เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

SocialP1 (2/2559)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

สินค้าและบริการที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันนั้นมีจำนวนมากและหลากหลาย ดังนั้นทุกคนจึงควรเลือกใช้ในส่วนที่เป็นประโยชน์อย่างคุ้มค่า

สาระการเรียนรู้

1. สินค้าและบริการที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน เช่น ดินสอ ปากกา กระดาษ ยาสีฟัน

2. สินค้าและบริการที่ได้มาโดยไม่ใช้เงินซื้อ เช่น มีผู้ให้หรือการใช้ของแลกของ

3. สินค้าและบริการที่ได้มาจากการใช้เงินซื้อ เช่น ซื้ออาหาร จ่ายค่าบริการโทรศัพท์

4. วิธีการใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการให้คุ้มค่า

5. ทรัพยากรที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ดินสอ กระดาษ เสื้อผ้า อาหาร ไฟฟ้า น้ำ

6. ทรัพยากรส่วนร่วม เช่น โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน สาธารณูปโภคต่างๆ

7. วิธีการใช้ทรัพยากรทั้งของส่วนตัวและส่วนร่วมอย่างถูกต้องและประหยัดคุ้มค่า