Physical P 1
ผู้สอน

นางสาว พรทิพย์ ฝ่ายเพชร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
Physical P 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23788

สถานศึกษา
โรงเรียนเซนต์เมรี่

คำอธิบายชั้นเรียน

ความรักและความผูกพันในครอบครัว

สาระสำคัญ ครอบครัวที่ดี สมาชิกในครอบครัวจะต้องมีความรักใคร่ผูกพันและสามัคคีกัน ความรักความผูกพันของสมาชิกจะทำให้ครอบครัวมีความสุข

สาระการเรียนรู้

ความรู้ 1.สมาชิกในครอบครัว

2. หน้าที่ การปฏิบัติตนของสมาชิกในครอบครัว

3. ความรักความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

1. นักเรียนออกมาเล่าเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวของตนเองให้เพื่อนในชั้นเรียนฟัง

2. นักเรียนเขียนแผนภาพลำดับสมาชิกในครอบครัวของตนเองแล้วตกแต่งให้สวยงาม

3. นักเรียนวาดภาพการปฏิบัติตนการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวพร้อมเขียนบรรยายใต้ ภาพว่าเป็นการปฏิบัติอะไร

4. นักเรียนสำรวจสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนว่ามีใครบ้างชื่ออะไรแล้วบันทึกลงใน

แบบบันทึก

5. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับความรักและความผูกพันในครอบครัว

6. นักเรียนวาดภาพระบายสีสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.