เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Physical P 1

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ความรักและความผูกพันในครอบครัว

สาระสำคัญ ครอบครัวที่ดี สมาชิกในครอบครัวจะต้องมีความรักใคร่ผูกพันและสามัคคีกัน ความรักความผูกพันของสมาชิกจะทำให้ครอบครัวมีความสุข

สาระการเรียนรู้

ความรู้ 1.สมาชิกในครอบครัว

2. หน้าที่ การปฏิบัติตนของสมาชิกในครอบครัว

3. ความรักความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

1. นักเรียนออกมาเล่าเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวของตนเองให้เพื่อนในชั้นเรียนฟัง

2. นักเรียนเขียนแผนภาพลำดับสมาชิกในครอบครัวของตนเองแล้วตกแต่งให้สวยงาม

3. นักเรียนวาดภาพการปฏิบัติตนการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวพร้อมเขียนบรรยายใต้ ภาพว่าเป็นการปฏิบัติอะไร

4. นักเรียนสำรวจสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนว่ามีใครบ้างชื่ออะไรแล้วบันทึกลงใน

แบบบันทึก

5. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับความรักและความผูกพันในครอบครัว

6. นักเรียนวาดภาพระบายสีสมาชิกในครอบครัวของนักเรียน