ผู้สอน
นางสาว นิภารัตน์ โอนากุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาไทย ป. 3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23817

สถานศึกษา

โรงเรียนวิสุทธิวงศ์


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1-2

รหัสวิชา ท ............................. เวลา 200 ชั่วโมง/ปี

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่านออกเสียง คำ คำคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ วรรณคดีและวรรณกรรม พร้อมอธิบายความหมายของคำ และข้อความที่อ่าน อ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย

และปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน สามารถบอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย การเขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ์ ตามจินตนาการ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และสามารถเลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ ร้องบทร้องเล่นสำหรับเด็กในท้องถิ่น ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด และบท

ร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู ฟังคำแนะนำ คำสั่งที่ซับซ้อน และปฏิบัติตาม พร้อมบอกสาระสำคัญของเรื่องที่ฟังและดู และฝึกตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ศึกษาและวิเคราะห์วรรณกรรมและร้อยแก้วสำหรับเด็กเรื่อง นิทานสานรัก สามัคคีคือพลัง รักแท้ของแม่ สักวาพูดจาให้รู้คิด ของขวัญวันเกิด เพื่อระบุข้อคิดที่ให้จาการอ่านทำให้ปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

โดยใช้การฝึกทักษะกระบวนการทางภาษา ทั้งในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม

เพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย ตั้งใจเรียนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ซักถามและสืบค้นเพื่อหาข้อมูล มีความรอบคอบในการทำงาน ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีมารยาทในการพูด การอ่าน การเขียน และการฟัง นำความรู้ที่ให้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

ตัวชี้วัด

ท 1.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7, ป.2/8

ท 2.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 ท 3.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7

ท 4.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5 ท 5.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3

รวม 29 ตัวชี้วัด