ง.14101 E-book3
ผู้สอน

กิจตณา มาตแม้นหมือน

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ง.14101 E-book3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
24263

สถานศึกษา
โรงเรียนธิดานุเคราะห์

คำอธิบายชั้นเรียน

แบบบันทึกการจัดทำคำอธิบายรายวิชา

รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง 14101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เวลา 120 ชั่วโมง จำนวน - หน่วยกิต ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1-2 / 2553


คำอธิบายรายวิชา

รู้ เข้าใจ บอก อธิบาย วางแผน ปฏิบัติงาน ประเมินผลและปรับปรุงการทำงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงาน ในการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว การจัดตู้เสื้อผ้า โต๊ะเขียนหนังสือ และกระเป๋านักเรียน มารยาทในการปฏิบัติตนร่วมกับผู้อื่น การใช้พลังงาน ทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ การซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือ และเครื่องใช้ การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากใบตอง และกระดาษ การจัดเก็บเอกสารส่วนตัว อาชีพสุจริตในท้องถิ่น อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ การทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ ประโยชน์และโทษของการใช้งานคอมพิวเตอร์ การใช้ระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมกราฟิกขั้นสามารถนำเสนองานบนวิถีชีวิตในท้องถิ่น

โดยการใช้กระบวนการความรู้ความเข้าใจ ทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการแสวงหาความรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความคิดวิเคราะห์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ ฝึกฝนการทำงาน แก้ปัญหาในการทำงาน ทำงานบรรลุเป้าหมาย

ด้วยความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง และรักความเป็นไทย

รหัสตัวชี้วัด

มฐ ง 1.1 ป.4/1-4/4

มฐ ง 3.1 ป.4/1-4/5

มฐ ง 4.1 ป.4/1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.