เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

มาตราตัวสะกด

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การอ่านคำ ข้อความ และเรื่องสั้นนั้น จะต้องอ่านออกเสียงและสะกดคำให้ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นพื้นฐานของการเขียนสะกดคำ ส่วนการปฏิบัติตามคำแนะนำ คำสั่งที่ซับซ้อน ผู้ฟังจะต้องตั้งใจและมีมารยาทใน การฟัง