เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ประวัติศาสตร์1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การศึกษาวัน เดือน ปี และการนับช่วงเวลาตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เหตุการณ์ในชีวิตประจำวันตามวัน เวลา ที่เกิดขึ้นเป็นพื้นฐานสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์

สาระการเรียนรู้

3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1) ชื่อวัน เดือน ปี ตามระบบสุริยคติที่ปรากฏในปฏิทิน

2) ชื่อวัน เดือน ปี ตามระบบจันทรคติที่ปรากฏในปฏิทิน

3) ช่วงเวลาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น วันนี้ตอนเช้า ตอนเย็น

4) เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของนักเรียน เช่น ตื่นนอน เข้านอน เรียนหนังสือ

เล่นกีฬา รับประทานอาหาร ฯลฯ

5) ใช้คำบอกช่วงเวลา แสดงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้