เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

441-326 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ (Human Relations in Organization)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

แนวคิดเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ ปัจจัยพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่ม การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลและกลุ่ม ภาวะผู้นำ ความรับผิดชอบ การตัดสินใจ บุคลิกภาพ การจูงใจ และการประสานงาน