ศิลปะการนำเสนอผลงาน

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการ แนวคิด และวิธีการนำเสนอ การใช้ถ้อยคำภาษาและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการนำเสนอ ฝึกการนำเสนอผลงาน