การผลิตสื่อและนวัตกรรม

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบาย

ศึกษาความหมาย ประเภทของสื่อ การผลิตสื่อนวัตกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา