เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การผลิตสื่อและนวัตกรรม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย ธีรพงศ์ เวียงภักดิ์

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

คำอธิบาย

ศึกษาความหมาย ประเภทของสื่อ การผลิตสื่อนวัตกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา