homeการผลิตสื่อและนวัตกรรม
person
การผลิตสื่อและนวัตกรรม

ผู้สอน
นาย ธีรพงศ์ เวียงภักดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การผลิตสื่อและนวัตกรรม

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
245

สถานศึกษา
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

คำอธิบายวิชา

คำอธิบาย

ศึกษาความหมาย ประเภทของสื่อ การผลิตสื่อนวัตกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)