การผลิตสื่อและนวัตกรรม

ธีรพงศ์ เวียงภักดิ์

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบาย

ศึกษาความหมาย ประเภทของสื่อ การผลิตสื่อนวัตกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา