ว30204 ฟิสิกส์ 4 ห้องเรียนธรรมดา ปีการศึกษา 2555

คำอธิบายชั้นเรียน

ว30204 ฟิสิกส์ 5 เรื่อง ไฟฟ้สถิตย์  และ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า