homeอ 21103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
person
อ 21103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3

ผู้สอน
Phramaha Tharabun Khuchinda
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
อ 21103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2458

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)