homeสังคมศาสตร์ชั้นปีที่ ๓
personperson_add
สังคมศาสตร์ชั้นปีที่ ๓

ผู้สอน
person
พระใบฎีกา สุพจน์ ตปสีโล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สังคมศาสตร์ชั้นปีที่ ๓

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2462

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับการบรรยายในรายวิชาพระพุทธศาสนากับการพัฒนาการเมือง  ภาคเรียนที่ ๑


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)