สังคมศาสตร์ชั้นปีที่ ๓

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สำหรับการบรรยายในรายวิชาพระพุทธศาสนากับการพัฒนาการเมือง  ภาคเรียนที่ ๑