สังคมศาสตร์ชั้นปีที่ ๓

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับการบรรยายในรายวิชาพระพุทธศาสนากับการพัฒนาการเมือง  ภาคเรียนที่ ๑