ง23101 เทคโนโลยีสารสนเทศ

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ