ป.6/1

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรสถานศึกษา 2551